Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
739 postów 7788 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

UKiP – statut z opryskiem zapobiegawczym

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Demokracja w modelu archont – areopag w Grecji przetrwała ponad 800 lat, a w krajach basenu Morza Czarnego jeszcze dłużej . Czy sprawdzi się u nas?

     Masz wszelkie powody aby reagować alergicznie na wieść o tworzeniu się jakiejś nowej partii. Ustawa o partiach politycznych, ordynacja wyborcza, sposób finansowania partii politycznych, orzeczenie Sądu Najwyższego zachęcające do łgania w kampanii wyborczej ile wlezie - doprowadziły do sytuacji, w której to partie stały się prywatnymi korporacjami a przekładając na nasze „watahami wyborczymi” typów neurotycznych. Pełno tam bezideowego dworactwa gotowego rozkraść ostatnią chudobę.

     Wiemy, że w powietrzu wiszą te zarodniki politycznego alternarium i cladosporium. Jak się ustrzec, przed zniweczeniem naszego wysiłku? Czy w tej sytuacji jest to w ogóle możliwe? My sądzimy, ze tak. Chcemy aby to była partia typu zadaniowego, o jasnych celach nie rozmijająca się ani z interesem społecznym ani z polską racją stanu.

     Przygotowaliśmy ulotkę, która będzie rozdawana podczas zbierania list poparcia dla Unii Kapitału i Pracy. Zadamy w niej trzy pytania. Teraz zadajemy je Wam. Czy ten „oprysk zapobiegawczy wystarczy? Demokracja w modelu archont – areopag w Grecji przetrwała ponad 800 lat, a w krajach basenu Morza Czarnego jeszcze dłużej . Czy sprawdzi się u nas? Pomyślcie.


 

WYCIĄG ZE  STATUTU UNII KAPITAŁU I PRACY

Oceń:

- Czy statut właściwie zabezpiecza przed przekształceniem się partii w prywatną korporację jej „właściciela”?

- Czy statut właściwie zabezpiecza funkcję artykulacji interesów społecznych?

- Czy statut zabezpiecza wybór spójnej kadrowo, programowo i pod względem przywództwa - ekipy, zdolnej wyłonić skuteczną władzę z poparciem społecznym?

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

ART. 1.UNIA KAPITAŁU i PRACY

1. Unia Kapitału i Pracy , zwane dalej „UKiP”, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
2. Unia Kapitału i Pracy może używać skróconej nazwy: UKiP.

ROZDZIAŁ II –MISJA I CELE FUNDAMENTALNEUKiP

ART. 4.MISJA

Unia Kapitału i Pracy zmierza do osiągnięcia, poprzez udział w życiu publicznym, celu strategicznego którym jest:

przywrócenie podmiotowości politycznej wyborcom i suwerenności gospodarczej państwu, niezbędnych do zbudowania społecznej gospodarki rynkowej opartej na zasadach konsensusu pomiędzy interesami kapitału i pracy.

ART.5.CELEKIERUNKOWE

Osiągnięcie celu strategicznego UKiP zrealizuje poprzez następujące cele kierunkowe:
1) W obszarze systemu sprawowania władzy:

a) Uczynienie z aktu wyborczego poważnego kontraktu społecznego, w którym obietnice wyborcze będą traktowane jako zobowiązania publiczne w myśl art .919-921 kodeksu KC, z możliwością wyegzekwowania ich przez wyborców na drodze sądowej lub referendalnej.

b) Wydzielenie w organach samorządu terytorialnego najniższego szczebla ław: budżetowej i gospodarczej, oraz wprowadzenie obowiązku uzyskiwania konsensusu między tymi ławami.


2) W obszarze polityki monetarnej:

a) Odzyskanie pełnej suwerenności Narodowego Banku Polskiego nad emisją pieniądza oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bezpośrednie rozproszenie emisji do gospodarki.

b) Wykorzystanie kwot emisji do przełamania egoizmu społecznego i wprowadzenia partnerskiego modelu stosunków przemysłowych poprzez wsparcie rozwoju pionu własności pracowniczej w przedsiębiorstwach.

3) W obszarze ustroju gospodarczego:

a) Doprowadzenie do pełnego uregulowania przepisów dotyczących funkcjonowania związków gospodarczych o integracji produktowej na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych.

b) Uzupełnienie prawa gospodarczego o spółkę właścicielsko-pracowniczą jako podstawowej formy prawnej partnerskiego modelu stosunków przemysłowych.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE UKiP

ART.6. SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA

3.Sympatykiem zostaje się poprzez rejestrację na stronie internetowejwww.ukip.pl (strona w budowie).

4. Członkiem zrzeszonym zostaje się poprzez wysłanie elektronicznej deklaracji i zaakceptowanie jej przez koordynatora okręgowego.

ROZDZIAŁ VI - WŁADZE NACZELNE UKiP

ART. 11. WŁADZE NACZELNE

1. Władzami naczelnymi UKiP są:

1) Kongres Elektorów (koordynatorów okręgowych),
2) Archont (koordynator krajowy)1,
3) Areopag (organ kolegialny),

2. Sposób wyłaniania władz jest następujący:

a) Elektorzy wybierani są na sejmikach okręgowych w swoich okręgach, pokrywających się z okręgami wyborczymi do Sejmu RP, na okres 1 roku.

b) Elektorzy wybierają spośród siebie Archonta i Głównego Ide­loga na okres jednego roku.

c) Archont dobiera sobie Skarbnika i Rzecznika Prasowego.

d) Po zakończeniu kadencji Archont i Główny Ideolog przechodzą do Areopagu. Kadencję w Areopagu ogranicza się do 80 roku życia.

e) Kadencję pierwszych władz ogranicza się do 6 miesięcy.

f) Archontem na pierwszą kadencję tymczasową zostaje -------

g) Areopag pierwszej kadencji tymczasowej tworzą: 1.... 2.....

h) Pierwszy kongres elektorów musi się odbyć za kadencji władz tymczasowych.

ROZDZIAŁ VI -PROGRAM POLITYCZNY I REALIZATORZY.

ART. 21. METODYKA ARTYKULACJI INTERESÓW SPO­ŁECZNYCH

1. UKiP prowadzi jawną dyskusję na temat postulatów legislacyjnych z wykorzystaniem metodologii SWOT na stronie internetowejwww.ukip.pl (strona w budowie)

2. Zgłaszanie postulatów legislacyjnych przysługuje członkom zrzeszonym.

3. Każdy zgłoszony wniosek powinien zawierać: inspiracje ideowe, cele do osiągnięcia, wykaz niezbędnych działań legislacyjnych, implikacje wynikłe z przynależności do UE.

4. Dyskusja nad zgłoszonym postulatem podporządkowana jest regułom metodologii SWOT2, co oznacza, że każdy argument lub okoliczność bazy analitycznej musi być poprzedzony odpowiednim kwantyfikatorem, celem umożliwienia automatycznego grupowania i sortowania informacji.

5. Elementem dopełniającym dyskusję jest możliwość głosowania zarówno nad samymi postulatami jak i za poszczególnymi głosami w dyskusji. Prawo głosu przysługuje wszystkim członkom UKiP.

6. O przyjęciu postulatu do realizacji decyduje Areopag kwalifikowaną większością głosów.

7. Dla celów kampanii wyborczej i późniejszego rozliczenia z wyborcami, program przyjmuje formę kontraktu wyborczego możliwego do wyegzekwowania na drodze referendalnej lub sądowej.

ART. 22. KANDYDACI DO PARLAMENTU

1. Członkowi, którzy uzyskali największe uznanie członków UKiP dla zgłaszanych przez siebie postulatów, a wyrażone poprzez głosowanie, są naturalnymi kandydatami na stanowiska poselskie. Mogą zrzec się przysługującego im przywileju przekazując swoje prawa na wskazane osoby w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Listę kandydatów zatwierdza Archont.


 

Strona:

Kontakt:

 


1Nawiązanie do greckiego modelu demokracji z silną władza wykonawczą o krótkiej kadencji i organu kolegialnego zapewniającego ciągłość linii programowej

2Technika heurystyczna służąca do porządkowania informacji na mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia dla postulowanego rozwiązania.

ps. rozwiązania internetowe testowaliśmy na stronie www.ligapolit.pl. Możesz tam zerknać.

KOMENTARZE

 • @Autor
  "klagosforium"? A cóż to jest? W Słowniku Języka Polskiego nie występuje.
 • @Naczelny 08:54:30
  Dzięki. Poprawiłem.
 • właśnie dlatego nie wstąpiłem do innej partii - powołała sobie regionalnych kacyków,
  od których wszystko zależy

  "4. Członkiem zrzeszonym zostaje się poprzez wysłanie elektronicznej deklaracji i zaakceptowanie jej przez koordynatora okręgowego."
 • @Zapluty Karzeł Reakcji 09:50:42
  Na razie wykupiliśmy domenę. Strona będzie zmodyfikowaną i bardziej przyjazną wersją strony www.ligapolit.pl Będzie uruchomiona w przeciągu 3-miesięcy
 • @interesariusz z PL 09:54:30
  Czy sugeruje Pan jakieś poprawki?
 • @nikander 10:05:24
  Prawo przynależności do partii jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, nie do jakiejś partii, do konkretnej.

  Skoro podpisuję deklarację programową, to NIKT i NIC nie powinno mnie wykluczać. Wykluczenie może nastąpić tylko z powodu późniejszej działalności niezgodnej z programem partii.

  Jakość sądu wyrokującego o niezgodności z linią programową stanowi o możliwości rozwoju partii. Sąd, który nie potrafii rozpoznać nowych ideii na pozór / formalnie niezgodnych z linią programową jest dla partii jak RAK. Uniemożliwia regenerację.
 • @interesariusz z PL 10:16:23
  Jest to skrót statutu. Proszę zauważyć, ze brakuje p.1 o p2. to o czym Pan Pisze uznałem, za oczywiste.
 • @All
  W art. 22
  Mam propozycję, aby pierwszą dziesiątkę z listy rankingowej premiować możliwością zgłoszenie dodatkowo po dwóch kandydatów przez każdego, a drugą dziesiątkę jednym kandydatem,

  Co Wy na to?
 • Spolszczyć nazwy
  " 2) Archont (koordynator krajowy)1,
  3) Areopag (organ kolegialny),"
  ..elektor ??

  >>> proponuję te wszystkie obcobrzmiące nazewnictwo (j.w) zastąpić znanymi polskiej/słowiańskiej instytucjami:
  zamiast np: 'aeropag' - wiec, sejmik itp.. itd..
 • @ekoludek 13:17:08
  Da się zrobić. Myślimy nad tym. Nie może jednak nam nam to umknąć, ze idziemy w demokrację rytu greckiego.
 • @nikander 13:59:59
  Ostrzegam Cię Nikoś zły kierunek obrałeś z tą demokrację rytu greckiego.
  Tam odkryłem błąd. Więc błąd nienaprawiony, jest błędem i będzie prowadził w ślepą ulicę, lub do jeszcze gorszej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy:)

  Polska Demokracja Kwantowa.
 • @ekoludek 13:17:08
  Zgadzam się z Panem, należy jak najbardziej używać Polskich, rodzimych
  nazw. Sejmik, wici, wiec.

  Sama koncepcja w zarysie bardzo dobra ale polskie szczegóły są ważne.
 • @Max von Stirlitz 15:59:10
  von Stirlitz- czasami mądrze gadasz. Szczególnie podoba mi się ten fragment.

  "tylko wylapywanie ( sic! ) poszczegölne zlote rybki i sushi z nich wirtualne .Skandal , zdjecia , publikacje i osmieszanie tych kurew politycznych ."
  Drogą normalną koryta nie oddają. Potrzebna jest totalna kompromitacja, by nawet zwolennicy się wk....li
 • @Ryszard Opara 16:25:52
  Liczymy na podpowiedzi jak po polsku nazwać.

  1. Koordynatorów okręgowych, którym będzie przysługiwał także przywilej wyboru koordynatowa krajowego (archonta)
  2. Koordynatora krajowego (archonta) i głównego ideologa. Oni po rocznej kadencji będą wchodzili do areopagu.
  3 Areopagu.

  Polski jezych chyba ma coś w tej materii do zaoferowania.
 • @zadziwiony 16:27:37
  To też trzeba robić niezależnie od organizacji lepszego ładu.
 • @Autor
  Panie Nikander, nie ma Pan mojego poparcia, ponieważ chce się Pan wpisać w obecny system (demokracja parlamentarna; sejm, senat). Obecną "demokrację" należy zaorać i zbudować system oparty na referendach, nikt nie ma prawa odebrać prawa wyboru Polakom, nawet jak te decyzje są złe i głupie, to większość decyduje o swoim losie, a nie Archonty i Aeoropagi!
  (podstaw pacynki BMW)
  Demokracja grecka? chce Pan odebrać prawo głosu 2/3 populacji???
  Pomimo, że szanuję Pana jak i Pana Wojtasa (wiem, wiem, różni jesteście)
  to odlatujecie ze Swoim światopoglądem w zaścianki własnych umysłów.
  Robi Pan niepodważalnie krok w dobrą stronę, ale kto to przeczyta? a jak przeczyta, to czy zrozumie? Ja mam problem ze zrozumieniem tego mezaliansu pracowniczo-właścicielskiego; fantastyka moim zdaniem; ale może pracownicy Amazona zapieprzali by jeszcze bardziej, mając zysk z tego.. człowiek nie robot, ograniczeń nie ma :(
 • @wk..ny 17:25:12
  W statucie piszemy tylko o demokracji wewnątrzpartyjnej.
 • @nikander 17:31:37
  zmiana systemu nie jest Waszym priorytetem..
 • @nikander 17:31:37
  Nikander, Poważnie pisał Max von Stirlitz 14.08.2014 15:59:10

  Przy tolerancji konia trojańskiego, odwiecznego ciągłego błędu przez starych wyjadaczy, młodym zagraża duże niebezpieczeństwo.

  Sam pisałeś o pierwszym zwoju sprężyny. „W informatyce to nawet ma nazwę: "prototypowanie w cyklu spiralnym". Sądzę, że pierwszy obieg spirali, czyli rozpoznanie obiektu, będziemy mieli nie rozwiązany.

  Czyli, pierwszy krok w ciemno?. Tak nie było nawet pod Lenino.
 • @wk..ny 18:10:50
  Starałem się to napisać w statucie. Spróbuję to wytłuścić aby było widoczne.
 • @goodness 18:23:37
  Teraz mówimy tylko statucie. O programie będzie w innej bajce. Statut ma wyprodukować dobry program i realizatorów. O to idzie nasza główna troska w tym momencie.
 • @nikander 18:31:31
  Ciekawe założenie demokracja wewnętrzno partyjna.

  Przy lawinie kamieni partyjnych, czy orzeł musi się zmienić w kamień?
 • Myślę, że warto sobie obrac za Patrona tej akcji...
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, wielkiego Patriotę. Oto co mówił o kapitaliźmie:

  http://fides-et-ratio.pl/index.php/2013/07/kosciol-a-duch-kapitalizmu-ks-kardynal-stefan-wyszynski/


  Ale chyba żeśmy go nie słuchali. Posłuchaliśmy wichrzycieli, jak mówił o nich Gierek
 • @Max von Stirlitz 15:59:10 , nikander/ easy does it
  .
  Z dzieciństwa zapamiętałem taka scenę: Obudziło mnie brzęczenie muchy, która usilnie próbowała przebić się przez szybę, szturmujac z determinacja.
  Letnie słońce prażyło i gdyby nie uchylone okno mucha upiekła by się, zanim padła z wyczerpania.
 • @Jan Paweł 23:03:54
  Przed wojną sformułowania "unia kapitału i pracy" używali zarówno prezydent Mościcki jak i kardynał Hlond. Chcemy wskrzesić te tradycję. Ambona mogłaby tu działać wiele, gdyby tylko zechciała.
 • UKIP a UKiP
  Jeśli ktoś jest prawnikiem, to proszę mi powiedzieć. Istnieje (United Kingdom Independence Party - UKIP). Czy to nie mogłoby stwarzać jakichś problemów przy rejestracji partii?
 • @Max von Stirlitz 09:12:18
  .
  Teraz na eleganckim sprzęcie śmigaja. I ani słowa o cudzie.
 • Dotychczasowe propozycje:
  ARCHONT -> DYKTATOR
  AREOPAG -> KAPITUŁA
 • @nikander 20:14:31
  Sądzę, że będziecie z tą nową organizacją startowali w wyborach. Wydaje mi się , że celowe było by wykorzystanie w reklamie takich danych.(jako osiągnięcia ostatnich 20 lat) To przemawia do wyobraźni i nawet Ci którym nieźle się wiedzie zaczną może troche mysleć.
  http://hansklos.blogspot.com/2014/08/smierc-i-podatki.html
 • @zadziwiony 11:18:43
  Podatek dochodowy absolutnie do kasacji. Koszt jego ściągnięcia jest potwornie wysoki. Jednak na początek 12 tyś kwoty wolnej nie zachwiałoby finansami państwa. To można będzie zrobić od ręki.
 • @nikander 16:33:53
  Co z tym udziwnianiem nazw? Wszak Polacy nie gęsi...?
  Areopag to jest rada starszych (raczej nie arystokracja), a archont to urzędnik i od tego trzeba zacząć, na miłość Boską!
 • @nikander 09:55:43
  Nie, nie jestem prawnikiem, ale możnaby zrobić UPiK zamiast UKiP-u, łatwiej też ten skrót wymawiać. No chyba, że Kapitał jest ważniejszy niż Praca, albo że już jest jakiś UPiK. :)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930