Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
627 postów 7192 komentarze

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Program Polskiej Racji Stanu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Odezwa do sił patriotycznych

 

Program Polskiej Racji Stanu

Odezwa do sił patriotycznych

1. Zmiany w konstytucji

Ustawowe gwarancje dla praw obywatelskich, waluty narodowej, ustroju gospodarczego i granic.

Art.

Jest

Propozycja zmian

20

Społeczna gospodarka rynkowa oparta nawolności działalności gospodarczej, wła­sności prywatnej oraz solidarności, dialo­gu i współ­pracy partnerów spo­łecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta nakonsensusie pomiędzy in­teresami kapitału, myśli przedsię­biorczej i pracystanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypo­spolitej Polskiej

Cel:

 • Przejście od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemysłowych.

 • Upodmiotowienie ekonomiczne i polityczne pracowników w przedsiębiorstwach

103.p.1

Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, (...) Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rze­czypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej.Za­kaz ten nie dotyczy członków Rady Mi­nistrów i se­kretarzy stanu w admi­nistracji rządowej.

Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, (...), Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej.Zakaz ten do­tyczy także członków Rady Mini­strów i sekretarzy stanu w admini­stracji rządowej.

Cel:

 • Zmuszenie partii politycznych do prezentowania „gabinetów cieni” i programów podczas kampanii wyborczych.

 • Doprowadzenie do konsekwentnego rozdziału władzy wykonawczej od ustawodawczej.

 • Wyeliminowanie ustaw z przedłożenia rządowego (poza ustawą budżetową), ograniczenie możliwości psucia prawa przez „raka lobbingu” działającego w zaciszu gabinetów ministerialnych.

104.p.1

Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców

Posłowie są przedstawicielamiwy­borców i mogą być odwołani w dro­dze referendum za sprzeniewierze­nie się realizacji programu promo­wanego w czasie kampanii wybor­czej.

Cel:

 • Zapobieganie petryfikacji koteryjno-wasalnego systemu sprawowania władzy i przekształcania się partii w partie wodzowskie

 • Polityczne upodmiotowienie wyborców.

220.p.2

Ustawa budżetowa nie może przewidywaćpokrywania deficytu bu­dżetowego przez zaciąganie zobo­wiązania w cen­tralnym banku pań­stwa.

Ustawa budżetowa nie może przewidywaćwykorzystywania kwot emisji pieniądza przez bank cen­tralny na pokrywanie wydat­ków stałych.

Cel:

Umożliwienie prowadzenia aktywnych operacji dostrajających przez NBP w celu ochrony waluty. Kwoty emisji powinny wynikać z aktualnych wskaźników ekonomicznych i nie powinny być usztywnione planem budżetowym.

227.p.1

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pie­niądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

dodać:

p.8

Strategię kotwiczenia waluty w for­mule emi­syjnej banku centralnego określają: przyrost PKB i cel infla­cyjny na poziomie 2% rocz­nie.

p.9

Rozproszenia emisji może być spo­żytkowane jedynie na powiększenie mocy wytwórczych gospodarki i po­budzenie popytu wewnętrz­nego.

Cel:

Przywrócenie narodowi prawa własności do przyrostu produkcji dóbr i usług a w szczególności:

 • Obniżenie potrzeb pożyczkowych państwa, przedsiębiorców i gospodarstw domowych na sumę około 130 mld rocznie.

 • Obniżenie kosztów finansowych odkładanych w polskich wyrobach o około 20% ich ceny.

 • Pozyskanie środków na prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej państwa.

2. Zmiany w prawie bankowym
Odzyskanie suwerenności nad NBP, przejście od emisji pieniądza na poczet długu do kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908)

Art.

Jest

Propozycja zmian

12. p.2

Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada (Rada Polityki Pieniężnej) w szczególności:

1) ustala wysokość stóp procen­towych NBP;

2) ustala stopy rezerwy obowiąz­kowej banków i wysokość jej oprocentowania;

Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności:

1) Ustala kwotę kreacji pieniądza kie­rując się danymi za ubiegły kwartał

2) Ustala procentowy rozkład kwoty emisji na cele inwestycyjne i kon­sumpcyjne.

Zmianę Artykułu 12.p2 konsekwentnie zastosować do całości ustawy.

Cel:

 • Przywrócenie gospodarce prawa własności do pieniężnego ekwiwalentu wzrostu gospodarczego.

 • Zastąpienie emisji pieniądza na poczet długu emisją w oparciu o ilościową teorię pieniądza. Przyjęcie strategii kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.

 • Nieodpłatne rozproszenie emisji w celu likwidacji zatorów płatniczych i pobudzenia gospodarki.

42. p.1.

NBP może udzielać bankom kredytu refinansowego w złotych w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych.

Usunąć w całości wraz z konsekwencjami

Cel:

Banki komercyjne powinny być pozbawione wszelkich sposobów kreacji pieniądza i przejść na „złotą regułę bankowości” w której to mogą udzielać kredytów jedynie z posiadanych depozytów i to zarówno co do wysokości kwot jak i terminów zapadalności/wymagalności.

Największym zagrożeniem dla pieniądza fiducjarnego (opartego na wierze i zaufaniu) jest „run na banki”. Banki powinny być zmuszone do przestrzegania takich progów ostrożnościowych, aby mieć zdolność wypłacania wkładów terminowych w zawitych terminach a wszystkich wkładów a vista w terminie miesiąca.

3. Zmiany w kodeksie spółek handlowych
Polityczne i ekonomiczne upodmiotowienie pracowników w przedsiębiorstwach, otwarcie dróg do powstawania przedsiębiorstw strukturalnie innowacyjnych

Nowe rozdziały w KSH

Wytyczne legislacyjne

Spółka właścicielsko-pracownicza

1. Dopuszczenie do funkcjonowania przedsiębiorstw ze zdublowanym planem wła­snościowym obejmującym:

a) kapitał statutowy dający prawo do wyższego zarządu, włączając w to kapitał państwowy, kapitał właściciela imiennego, kapitał udziałowy, kapitał akcyjny. Kapitał ten podlegałby wycenie rynkowej.

b) pracowniczy majątek produkcyjny powstający na drodze kapitalizacji na imiennych kontach pracowniczych przyrostu aktywów przedsiębiorstwa finanso­wanych – tylko i wyłącznie – w ciężar kosztów operacyjnych. Kapitał ten byłby kapitałem niezbywalnym poza przypadkami ujętymi w regulaminie (odejście pra­cownika z przedsiębiorstwa, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębior­stwa, cesja majątkowa, kluczowe wydatki rodziny) i podlegałby wycenie księgo­wej

2. Zagwarantowanie procedur zarządczych skłaniających do podejmowania alternatyw decyzyjnych uwzględniających interesy właścicieli kapitału, i pracy. W dużych przed­siębiorstwach zrealizowane poprzez dwu ławową radę nadzorcza (ława właścicieli ka­pitału statutowego oraz ława właścicieli pracowniczego majątku produkcyjnego), w przedsiębiorstwach małych należałoby wykorzystać instytucję mężów zaufania.

Związek gospodarczy o integracji produktowej.

UWAGA:

Postulat realizowany przez grupę inicjatywną na Podkarpaciu w ra­mach wskrzeszenia działających w okresie 1863 -1934 tzw. „sto­warzyszeń do poszczególnych czynności handlowych na wspól­ny rachunek”

Umożliwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom łączenia się w konglomera­ty.

1. Modyfikacja rozporządzenia fakturowego umożliwiającego ewidencję księgową „sprzedaży udziałów w produktach wspólnych działań” zawiązywanych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – „wspólne ustalenia umowne”

2. Zapewnienie ochrony prawnej dla podmiotów chodzących w interakcje biznesowe ze związkami gospodarczymi nie mającymi ani zdolności prawnej ani osobowości prawnej zawiązanymi zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – „wspólne ustalenia umowne”.

 

4. Zmiany w prawie podatkowym
I. Zaproponować rozwiązane obniżające co najmniej pięciokrotne koszt poboru podatku dochodowego.     Podatek dochodowy nie jest ani powszechny ani sprawiedliwy. Dodatkowo dla małych przedsiębiorstw, często koszt biura rachunkowego przewyższa kwoty płaconych podatków. To jest chore!

Wytyczne legislacyjne:

 1. Ilość ściągniętych podatków powinna odpowiadać kwotowo sumie podatków PiT (około 40 mld zł). Wszystkie parametry systemu powinny być przeliczone i stosowane w obrębie całego roku podatkowego.

 2. Odejście od koncepcji podatku dochodowego na rzecz opłaty abonamentowej za korzystanie z infrastruktury państwa i jego zasobów.

 3. Wykorzystanie koncepcji podatku pogłównego z następującą modyfikacją:

  1. Podatek za korzystanie z infrastruktury płacą wszyscy w wieku produkcyjnym i wynosi on np. 100 zł miesięcznie.

  2. Podatek za korzystanie z zasobów pracy. Każdy zatrudniający pracownika płaciłby od niego drugą część podatku pogłownego w wysokości bazującej na średniej płacy w województwie. Powiedzmy, że wynosiłoby to 10% średniej płacy brutto miesięcznie.

   Dla zapewnienia możliwości prowadzenia aktywnej polityki społecznej, szczegółowe rozwiązania tej części podatku mogą przewidywać zaniechanie poboru tego podatku od rodzin wielodzietnych (jeśli przedsiębiorca udokumentuje powiększenie pracownikowi wynagrodzenia o tę kwotę) lub w przypadku klęsk żywiołowych.

  Podsumowanie:

 4. Głównym źródłem dochodów państwa powinny być podatki bezpośrednie jak VAT i Akcyza, gdyż opodatkowują one konsumpcję i są proste do ściągnięcia.

 5. Przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników (jednoosobowi) płaciliby jedynie podatek za korzystanie z infrastruktury kraju bez względu na formę tej działalności. Dla nich koszt poboru podatku ograniczyłby się do wypisania jednego przelewu miesięcznie.

 6. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników płaciliby dodatkowo podatek za korzystanie z zasobów pracy, który równoważyłby tendencję i skłonność do „prywatyzacji zysków i uspołeczniania strat” przez przedsiębiorców.

II. Zaproponować rozwiązanie zapobiegające transferowi dochodu przez zagraniczne sieci handlowe.

Pogląd, że sieci hipermarketów są zwolnione od podatków nie wytrzymuje krytyki. Wszystko odbywa się „zgodnie z prawem”. Przedsiębiorca zagraniczny może „zgodnie z prawem” kupić chińskie tenisówki za 1 zł/para i przekazać je do swoich sieci po 10 zł/sztuka. Zysk 9 zł na parze realizuje u siebie. W Polsce już nie musi zarabiać. Może sprzedać je po cenie nawet nie pokrywającej kosztów handlowych. Podatku więc nie zapłaci „zgodnie z prawem”.

W sytuacji, w której nie mamy możliwości kontroli ani technicznego kosztu wytworzenia, ani cen fakturowanych przy wprowadzaniu wyrobów na polski obszar celny, praktycznie nie mamy możliwości ograniczenia transferu dochodu do „firm matek” mających siedzibę za granicą. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest przejęcie central handlowych sieci hi­permarketów. Tak więc jedynie wojna! - wojna o handel. Sprzymierzeńcem w tej walce mogłyby być klastry przedsiębior­ców organizowane na wzór włoskich dystryktów przemysłowych

Nie dajcie się zwieść koncepcjom opodatkowania obrotu. W ostatecznej instancji musielibyście ten podatek zapła­cić w wyższych cenach produktów.

5. Wytyczne dla geopolityki
Naród polski będzie żył w granicach między Odrą a Bugiem, Tatrami a Bałtykiem. Nigdzie naszego terytorium nie przeniesiemy. Powinniśmy zadbać o dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami a zwłaszcza z sąsiadami słowiańskimi. Nasza polityka powinna być polityką przyjaznych gestów w kierunku Białorusi, Czech, Słowacji i Węgier. Przemawiają za tym następujące korzyści i okoliczności:

 • Możliwość ożywienia gospodarczego stref przygranicznych. Podkarpacie nie musi być najbiedniejszym regionem Europy.

 • Możliwość wytworzenia wystarczająco dużego rynku wewnętrznego zdolnego amortyzować zaburzenia gospodar­ki światowej.

 • Możliwość powstawania dużych przedsiębiorstw ponadnarodowych działających na obszarze tych państw dając im przewagę konkurencyjną z racji skali działań.

 • Wykorzystanie obniżającej koszty transakcyjne „bliskości językowej”.

Realnym krokiem w tym kierunku byłoby podjęcie nauczania, opracowanego w Czechach, języka sloviańskiego jako języka kontaktów biznesowych (http://ortografia4.appspot.com/wiki/J%C4%99zyk_slovianski). Twórcy tego języka bazując na naturalnych elementach gramatyki języków słowińskich, wprowadzili jedno rewelacyjne rozwiązanie, a miano­wicie: dopuszczają stosowanie czterech alfabetów (łaciński (I), łaciński (II), cyrylica (I), cyrylica (II)). W dobie przewagi dokumentów elektronicznych tekst piszesz na klawiaturze jaką posiadasz i czytasz na z użyciem alfabetu który znasz.

6. Pakiet działań osłonowych

Szanowny Wyborco. Masz powody aby nam nie dowierzać. Zatem przynajmniej raz w miesiącu odwiedź oficjalną stronę NBP i zapoznaj się aktualnymi danymi na temat podaży pieniądza i czynników jego kreacji http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/wst.xls

 1. Obniżenie garba odsetkowego.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym za wysokość odsetek od pożyczek odpowiada stopa lombardowa, a poziom lichwy wyznacza jej czterokrotna wartość. Byliśmy krajem, w którym przez długi czas poziom odsetek przekraczał 23% w stosunku rocznym. Obecnie (od 5 czerwca) jest to 16%.

Wielkość naszego garbu odsetkowego na stan 31 lipca 2013 roku wygląda następująco:

Tytuł zadłużenia

Kwota zadłużenia w mld zł

Odsetki 16% w mld zł

zadłużenie gospodarstw domowych

552

88

zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych

43

6

zadłużenie przedsiębiorstw

274

43

zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego i samorządów

160

25

Łączny garb odsetkowy nałożony na społeczeństwo to:

164

 

Przechodząc na architekturę finansową, w której to stopa lombardowa przestanie być regulatorem wypływu pienią­dza na rynek, możemy nawet pięciokrotnie obniżyć nasz garb odsetkowy: nie 164 mld zł a 33 mld. Ten trybut nałożony nam przez banksterów płacimy wszyscy, nawet jeśli nie korzystamy z kredytów. Odkłada się on w cenach towarów kupo­wanych w sklepie i podatkach ściąganych od nas na obsługę długu publicznego. Przez obniżenie garba odsetkowego:

 • społeczeństwo będzie mogło dodatkowo wykupić masę towarową na kwotę około 131 mld zł i

 • powiększyć wpływy budżetowe z samego VAT o około 30 mld zł.

 1. Trwałe pobudzenie wzrostu gospodarczego i popytu krajowego

W okresie od lipca/2012 do lipca/2013 przybyło w naszej gospodarce 58 mld zł pieniądza M3. Te pieniądze nie urosły na drzewach. Zostały one wykreowane w systemie rezerwy cząstkowej na tzw „pstryknięcie palca”. Natomiast w gospodarce krąży jeszcze 254 mld zł wykreowanych według tego samego bandyckiego procederu. Te pieniądze są do odzyskania przez naród, któremu odebrano prawo własności do przyrostu PKB. Środki te powinny być wykorzystane na szybkie dokapitalizowanie gospodarki (powiększenia parytetu gospodarczego, i bazy podatkowej) .

Przechodząc do nowej architektury finansowej opartej o kotwiczenie waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym, rząd na rachunku pozabudżetowym dysponowałby kwotą około 30 mld zł na prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej. Proponuję się z tej kwoty:

 • 10 mld zł przeznaczyć na obronę waluty, aby złotówka była pieniądzem twardym o dużym zaufaniu zwłaszcza dla drobnych ciułaczy.

 • 10 mld zł przeznaczyć na dokapitalizowaniu polskich przedsiębiorców, którzy zarejestrują swoje przedsiębiorstwa jako spółki właścicielsko-pracownicze z uruchomionymi programami budowy pracowniczego majątku produkcyj­nego. Pozwoliłoby to na tworzenie około 100 000 nowych miejsc pracy rocznie.

 • 10 mld zł przeznaczyć na realizację programu „minimalnego dochodu gwarantowanego” dla zatrudnionych w go­spodarce. Przy trzykrotnej rocznej rotacji pieniądza pozwoliłoby to ludności na wykup masy towarowej na kwotę około 30 mld zł.

  Kierunki rozproszenia emisji powinny stać się szczególnym tematem debaty publicznej. Wyrażają one bowiem troskę o budowę czegoś, o czym ostatnio zapomnieliśmy, a nazywa się to „gospodarką narodową”. Albo będziemy ją mieć, albo pójdziemy na pasku narodów mądrzejszych.

 1. Promocja gospodarki „strukturalnie innowacyjnej”

Jednak trwałe miejsce w światowej gospodarce mogą zapewnić nam jedynie polskie przedsiębiorstwa pracujące z pasją. Dlatego naszym podstawowym wysiłkiem legislacyjnym będzie prawo dla funkcjonowania spółek właścicielsko- pracowniczych oraz związków gospodarczych o integracji produktowej. Pracownicy wypracują dla siebie dobrobyt, bo będą pracowali u siebie i dla siebie i najnormalniej „będzie im się chciało”.


Sygnatariusze:

 1. Niezależny Lobbing Obywatelski http://www.ligapolit.pl

 2. Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej http://www.klubinteligencjipolskiej.pl

 3. Stowarzyszenie Ruch Społeczny Porozumienie Narodowe http://NEon24.pl

 4. Polskie Lobby Przemysłowe http://www.plp.info.pl

 5. Stowarzyszenie Konwent Narodowy Polski http://konwent-narodowy-polski.pl.tl/

 

Tekst w formacie PDF (4 strony) znajduje się (tutaj....)

KOMENTARZE

 • brawo, wreszcie mój postulat częściowo realizowany
  "Posłowie są przedstawicielamiwy­borców i mogą być odwołani w dro­dze referendum za sprzeniewierze­nie się realizacji programu promo­wanego w czasie kampanii wybor­czej."

  Mój oryginał to możliwość zaskarżenia ustawy do trybunału za niezgodność z programem wyborczym na podobnych zasadach co niezgodność ustawy z konstytucją.
 • Nikander
  Zgadzam się z pierwszą częścią, chociaż są tu przegięcia ekonomiczne. Ale od punktu 4 - to już odlot.

  Polska Racja Stanu - to nie sprawy ekonomii a zasad.
  Bo ekonomia jest organizacją realizacji materialnych założeń ideowych.

  Czy to takie trudne do zrozumienia,że ciągle kręcicie się w kółko?

  Postawienie na ekonomię - to oddanie się władzy dotychczasowego systemu, który wcześniej, czy później i tak ujawni swe właściwe cele.
 • -------MĄŻ STANU
  http://www.youtube.com/watch?v=wPby5GNLGis
 • @ninanonimowa 20:36:54
  http://www.youtube.com/watch?v=hXUXE5RS5t4
 • @interesariusz z PL 20:08:58
  Cieszę się, że w tym punkcie się zgadzamy.

  Pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:26:09
  Panie Krzysztofie. Jest Pan już dorosłym chłopczykiem i powinien Pan wiedzieć, że każdy zdrowy organizm ma prawo na rzeczy nowe zareagować wesołością. Jednak, powinien też Pan wiedzieć, ze w obszarach, w których jest Pan cienki jak za przeproszeniem gumka od majtek, powinien Pan skorzystać z przywileju milczenia. Te 130 mld garba odsetkowego rocznie jest dla Pana abstrakcją. Ja natomiast wiem, co by to znaczyło do rozwiązywania naszych problemów społecznych i gospodarczych.
  Zadaj sobie Pan jednak bardziej wymagającą lekturę. Proponuję jednak zacząć od sprawozdań NBP.
 • @nikander 08:34:56
  Bez sensu. Gdzie by Pan miał majtki, gdyby gumki brakło?
  I co by było widać?
  Na - jaja jak berety...

  Jeśli odrzuci Pan zasadę "ekonomizacji myślenia" - to ten dług przestaje istnieć, a może okazać się, że w innych zasadach - to nam się należą jakieś kwoty.
  kreatywna księgowość - to nie musi być prawo nadrzędne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:47:22
  Aleś Pan trzepnął - "ekonomizacja myślenia". Zapewniam Pana, że 99% procent ludzi myśli racjonalnie, co oznacza ekonomicznie.
 • @nikander 09:31:41
  No, no.
  "Ekonomicznie" - czy to oznacza spłacanie fikcyjnie wykreowanych długów?
  Widzę,że dalej Pan nie załapuje, że CP to zmiana systemu - także sposobu myślenia, zależności i sposobu wartościowania.

  PS. To ile są nam te banki winne?
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:46:57
  Nie mam wątpliwości, że Pan coś pisze. Mam jednak wątpliwości, czy coś Pan czyta, zwłaszcza notki przed komentowaniem
 • @nikander 13:21:26
  pana notka inaczej rozkłada akcenty ale nie zmienia podejścia do systemu.
  A tymczasem - najpierw zmienić system (przynajmniej mentalnie), a dopiero wtedy zastanawiać się jak go urządzić w szczegółach realizacyjnych.
 • Zaniżone wyliczenia!
  "Przechodząc na architekturę finansową, w której to stopa lombardowa przestanie być regulatorem wypływu pienią­dza na rynek, możemy nawet pięciokrotnie obniżyć nasz garb odsetkowy: nie 164 mld zł a 33 mld. (...)
  Przez obniżenie garba odsetkowego:
  •społeczeństwo będzie mogło dodatkowo wykupić masę towarową na kwotę około 131 mld zł i
  •powiększyć wpływy budżetowe z samego VAT o około 30 mld zł."

  Moim zdanie podane wyliczenia są zdecydowanie zaniżone!
  Jeżeli obecny garb odsetkowy w wysokości 164 mld pochodzi z długu ok 970 mld (sumy na podstawie tabelki), to efektem obniżenia tego garbu 5 krotnie, czyli obniżenia 5 krotnie ceny za pożyczenie pieniędzy, będzie wzrost zadłużenia ogólnego do poziomu 5 * 970 mld - co najmniej.
  Wzrost ten nastąpi dlatego, że ludzie dobrowolnie doszli do obecnego poziomu "garbu odsetkowego" a po jego zmniejszeniu nie będzie żadnych przeszkód do tego by jego wyskość powróciła do takiej samej wysokości.
  Także społeczeństwo będzie mogło wykupić masę towarową na kwotę około 3 880 mld zł, co da wpływu budżetowe z samego VAT na kwotę 892,4 mld.

  To jest prawi 30-ci razy więcej niż podaje szanowny Autor.
 • @programista 14:38:30
  Istotnie, podałem szacunki bardzo ostrożne i odnoszące się do jednego roku. Być może niezbyt jasno napisałem, że do odzyskania jest jeszcze kwota 245 mld wyemitowana w trybie kreacji wtórnej poprzez system rezerwy cząstkowej.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930