Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
720 postów 7655 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Face lifting Konstytucji RP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeśli obecna Konstytucja RP według nygusa (króla królów) J.K. jest "komunistyczna" to znaczy że nie jest dostatecznie jewriejska.

Tkwi  tam jak drzazga w żydowskiej dupie art. 227 p.1 potwierdzający nasze prawo do własnej mennicy. Świadomość, że ten przepis jest w ordynarny sposób łamany w art 4. ustawy o NBP jest coraz powszechniejsza i prezydenci są zasypywani niewygodnymi pytaniami. Wywali się go zatem w ferworze walki o invocatio dei. Kto ma te 50 lat to wie jak się aplikuje Polakom substancję znieczulającą podczas dyskusji o konstytucji.

Jednak jeśli nie jest Ci wszystko jedno to przeczytaj 11 rozdział książki, którą możesz pobrać tutaj: https://www.dropbox.com/s/x5z61olvvwe561c/Filary%20pa%C5%84stwowo%C5%9Bci%20naszej%20R7B5.pdf?dl=0

 

11 Elementarne gwarancje konstytucyjne

Filary państwowości naszej powinny otrzymać gwarancję najwyższego pra­wa jakim jest konstytucja. Artykuły konstytucji określające naród jako suwerena, istotę społecznej gospodarki rynkowej (ordoliberalizmu) oraz zasady Nowej Archi­tektury Monetarnej - powinny być napisane językiem prostym i jednoznacznym tak, aby nie mogły być opacznie zinterpretowane przez wrogą narodowi obcą jury­studencję lub potencjalnie wrogie narodowi organy upoważnione do wydawania wykładni prawnych. Poniżej prezentuję pięć artykułów Konstytucji RP - moim zda­niem najważniejszych – które powinny otrzymać nowe brzmienie. Precyzyjne ich sformułowanie będzie bodajże największym wysiłkiem intelektualnym, na który musimy się zdobyć. Poniższa propozycja powinna nam w tym jedynie pomóc.

Konstytucja RP.

Artykuł

Jest

Propozycja zmian

20

Społeczna gospodarka rynkowa oparta nawolności działalności gospodarczej, własności prywat­nej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecz­nych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta nakonsensusie pomiędzy in­teresami kapitału, myśli przedsię­biorczej i pracystanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospo­litej Polskiej

Cele:

 1. Przejście od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemy­słowych. Przez stosunki przemysłowe rozumieć będziemy całokształt sto­sunków pomiędzy pracodawcami i ich organizacjami a pracobiorcami i ich organizacjami.

 2. Realizacja historycznego, z końca II Rzeczypospolitej, postulatu „unii ka­pitału i pracy”.

 3. Otwarcie pola dla organizacji przedsiębiorstw „strukturalnie innowacyj­nych”, w których to przedsiębiorstwa „reagują na potrzeby rynku całym swym organizmem a nie tylko konceptem właściciela i jego wyspecjalizo­wanych służb”.

 4. Większa ochrona prawna myśli przedsiębiorczej właściciela, kosztem – być może – prawa do własności. Upowszechnienie narzędzi partycypacji pracowniczej w obszarach współwłasności i współzarządzania.

Zadanie:

Zapisać w konstytucji obowiązek takiego ustawienia procedur decyzyjnych, które prowadziłyby do obowiązku osiągania konsensusu pomiędzy interesami ka­pitału, myśli przedsiębiorczej i pracy w przedsiębiorstwach

 

103.p1

Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Naj­wyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z za­trudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej.Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekre­tarzy stanu w administracji rządo­wej.

Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatel­skich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancela­rii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rzą­dowej.Zakaz ten dotyczy także członków Rady Ministrów i sekreta­rzy stanu w administracji rządowej.

Cel:

 1. Wytrącenie partiom politycznym z rąk argumentu, że program to przed­stawią dopiero jak wygrają wybory i zmontują koalicję.

 2. Zmuszenie partii politycznych do prezentowania „gabinetów cieni” i pro­gramów podczas kampanii wyborczych. Nie chcemy dłużej głosować na kota w worku.

 3. Doprowadzenie do konsekwentnego rozdziału władzy wykonawczej od ustawodawczej

 4. Wyeliminowanie ustaw z przedłożenia rządowego (poza ustawą budżeto­wą), ograniczenie możliwości psucia prawa przez „raka lobbingu” działa­jącego w zaciszu gabinetów ministerialnych.

 5. Profesjonalizacja polityki, zmuszenie partii do przygotowywania kadr.

 6. Zmniejszenie liczby posłów.

Zadanie:

Zapisać w konstytucji zasadę pełnego rozdziału władzy wykonawczej, usta­wodawczej i sadowniczej.

 

104.p1

Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców

Posłowie są przedstawicielami wy­borcówi mogą być odwołani na dro­dze sądowej lub referendalnej za sprzeniewierzenie się realizacji programu promowane­go w czasie kampanii wyborczej.

Cele:

 1. Przewrócenie wyborcom, a nie jakiemuś bytowi chimerycznemu jak „na­ród” roli suwerena.

 2. Zapobieganie petryfikacji koteryjno-wasalnego systemu sprawowania władzy.

 3. Uaktywnienie polityczne wyborców.

Zadanie:

Zapisać w konstytucji zasady odwołania posła jeśli sprzeniewierzył się reali­zacji głoszonego podczas kampanii wyborczej programu.

 

220.p2

Ustawa budżetowa nie może prze­widywaćpokrywania deficytu bu­dżetowego przez zaciąganie zobo­wiązania w centralnym banku państwa.

Ustawa budżetowa nie może przewi­dywaćwykorzystywania kwot emisji pieniądza przez bank centralny na pokrywanie wydatków stałych.

Cel:

 1. Ochrona wartości pieniądza. Zapobieganie nadmiernej inflacji.

 2. Wyeliminowanie „przekrętu systemowego” powodującego konieczność ciągłego zadłużanie się w bankach: państwa, przedsiębiorców i gospo­darstw domowych.

Zadanie:

Zapisanie w konstytucji przepisu, który uniemożliwiałby psucie pieniądza po­przez zadłużanie się w banku centralnym nie pozbawiając jednak rządu prowa­dzenia aktywnej polityki gospodarczej z kwot emisji pieniądza.

 

227.p1

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysłu­guje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizo­wania polityki pieniężnej. Narodo­wy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

BRONIĆ TEGO ZAPISU DO UPA­DŁEGO NAWET ZA CENĘ WY­STĄPIENIA Z UE

dodać:

p.8

Strategię kotwiczenia waluty w for­mule emisyjnej banku centralnego określają: przyrost PKB i cel infla­cyjny na poziomie 2,5% rocznie.

p.9

Rozproszenia emisji może być spo­żytkowane jedynie na powiększenie mocy wytwórczych gospodarki i po­budzenie popytu wewnętrznego.

Cele:

 1. Zmiana architektury finansowej: odejście od koncepcji emisji pieniądza na poczet długu do koncepcji ilościowej teorii pieniądza.

 2. Obniżenie potrzeb pożyczkowych państwa, przedsiębiorców i gospo­darstw domowych na sumę około 70 mld rocznie.

 3. Obniżenie kosztów finansowych odkładanych w polskich wyrobach o około 20% ich ceny.

 4. Stworzenie trwałych czynników wzrostu polskich mocy wytwórczych,

 5. Zwiększenie popytu krajowego na sumę około 60 mld zł poprzez obniże­nie stóp procentowych pożyczek

Zadanie:

Zapisać w konstytucji ścisłe wytyczne odnośnie strategii kotwiczenia waluty oraz kierunków i zasad rozproszenia emisji przez budżet państwa.

 

Zmiany w prawie bankowym.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908)

Artykuł

Jest

Propozycja zmian

4.

NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

1) NBP przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza na pokrycie ubytku siły nabywczej społeczeństwa spo­wodowanej inflacją oraz wyrówna­nie niedoboru środków pieniężnych na wykup wzrostu PKB.

2) NBP przysługuje wyłączne prawo produkcji znaków pieniężnych Rze­czypospolitej Polskiej.

Cel

Doprowadzenie do zgodności z Art. 227 p.1 Konstytucji RP.

12. p.2

Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności:

1) ustala wysokość stóp procento­wych NBP;

2) ustala stopy rezerwy obowiązko­wej banków i wysokość jej opro­centowania;

Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności:

1) Ustala kwotę emisji pieniądza kierując się danymi o dynamice in­flacji oraz wzrostu PKB za ubiegły kwartał.

2) Ustala procentowy rozkład kwoty emisji na cele inwestycyjne i kon­sumpcyjne.

 

Zmianę Artykułu 12.p2 konse­kwentnie zastosować do całości ustawy oraz w prawach pokrew­nych.

Cele

 1. Przywrócenie gospodarce prawa własności do pieniężnego ekwiwalentu wzrostu gospodarczego.

 2. Zastąpienie emisji pieniądza na poczet długu emisją z zastosowaniem strategii kotwiczeniu waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyj­nym.

 3. Nieodpłatne rozproszenie emisji w celu likwidacji zatorów płatniczych i pobudzenia gospodarki.

42. p.1.

NBP może udzielać bankom kredy­tu refinansowego w złotych w celu uzupełnienia ich zasobów pienięż­nych.

Usunąć w całości wraz z konse­kwencjami.

 

 

Banki komercyjne powinny być pozbawione wszelkich sposobów kreacji pienią­dza i przejść na „złotą regułę bankowości”, w której to mogą udzielać kredytów jedynie z posiadanych depozytów.

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor
  5*

  Jak Pan myśli, czy istnieje możliwość zamaskowania suwerenności monetarnej, tak żebyśmy jej niby nie mieli, ale żeby była...

  Jakby tego dokonać?

  Jeśliby to była zbyt wielka tajemnica, to proszę nie odpowiadać. Jeszcze jakiś eskimosiek przeczyta...

  Ukłony
 • @ All
  Pierwszy! ;-))))
 • @Jasiek 15:25:05
  Niestety takiej możliwości nie ma. Mają najlepszych w tej dyscyplinie zawodników, ale damy radę. Damy radę jak się dostatecznie wqrzymy.

  Pozdrowieńka
 • @nikander 15:32:00
  "Mają najlepszych w tej dyscyplinie zawodników, "

  Słowo "Mają" kryje w sobie pewną "nutkę" optymizmu ;-)))))))

  Ach, ci islamiści...

  Ale cicho, sza!
 • Kilka uwag do propozycji.
  Mógłbym się czepiać do wielu zapisów i propozycji zmian.
  Zwrócę uwagę na jeden.. który ma być broniony:
  "Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski."
  Jest taki zapis i autor uważa że trzeba go bronić.

  Autor nie bierze pod uwagę żydowskiej nowomowy.
  Polak jak to czyta rozumie że bank jest POLSKI i jest NARODOWY.
  Globalny żyd lub prawnik (żydowski) jak to czyta to rozumie że bank ma taką nazwę... a nazwa nie determinuje własności i taki bank może być własnością np żydowską czy kogokolwiek (i tak jest z bankami centralnymi).

  Po 89r r mamy pełno Polskich, firm, geszeftów (np PKO SA., . które nie są Polskie w sensie własności a tylko nazywają się Polskie...takie nazwy kłamią.

  Inny wątek to wymienianie suwerenów Polski...
  Kapitał, pracodawcy... i na końcu reszta hołoty...czyli naród
  Naród jest jeden a jego członkami i pracobiorcy i pracodawcy i jednostki niezależne.. a kapitał jest ich wspólnym bogactwem...

  Obecna konstytucja robi z międzynarodowego kapitału dominatora w Polsce a z narodu tanią siłę roboczą.
  Naród jest podmiotem a nie kapitał... kapitał to tylko wymiar bogactwa narodowego.
  Obcy kapitał to wrogi kapitał i musi być twardo choć inteligentnie podporządkowany interesom narodu Polskiego (wzajemne korzyści z akcentem na interes narodu Polskiego).

  itd ..itp..
  Chiny poszły taką drogą ..obcy kapitał tak witamy.. ale tylko jako udziałowcy firm Chińskich w których Chińczycy mają złotą akcję...

  Solidaruchy zdradziły naród Polski po 89r i wcześniej organizując strajki i sabotaż gospodarczy też.
 • @Oscar 16:38:35
  Pójdźmy dalej. Jeśli NBP nie emituje suwerennego pieniądza, to czymże właściwie ta instytucja jest? W każdym razie nie jest naszą mennicą. Nie jest także pożyczkodawcą ostatniej instancji dla naszych banków komercyjnych. To jakaś dziwna atrapa niewiadomo czego. To trzeba zmienić.
 • @nikander 16:55:10
  "To jakaś dziwna atrapa niewiadomo czego."

  Jest to jeden z dowodów na to, że państwo istnieje teoretycznie..."

  Całe szczęście, ci którzy do tego doprowadzili zostali odsunięci przez PiS, ale oni też szerzą czerwoną zarazę.

  "To trzeba zmienić."

  Nie wiem jak, ale czuję przez skórę, że praca nad Konstytucją to dobra okazja ku temu.
 • @Nowa konstytucja musi mieć prawdziwy schemat równowagi.
  Bez sprawnego systemu mamy atrapę demokracji.

  Wiele razy pisałem o dodanie jednego głosu ludu do jednego głosu władzy ustawodawczej, jednego głosu władzy wykonawczej, jednego głosu władzy sądowniczej.
  Nowa konstytucja nie może tolerować teoretycznej równowagi trójki, gwarantującej teoretyczne państwo.

  Przyjdzie czas zmienić nazwę III RP na IV RP gdy nowa konstytucja awansuje jeden głos ludu do trzech stałych głosów władzy.
 • ART 0: POLSKA JEST PAŃSTWEM ŚWIECKIM
  Nasze, Narodu Polskiego Państwo Polska jest Państwem świeckim.
 • @andrzejw 05:12:35 Art kolejny
  Religia jest prywatną, osobistą sprawą, wyrazem duchowej potrzeby każdej osoby, oprócz religii godzących w godność i wolność człowieka.
 • Nikt nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym pozorem...
  pełnić dwóch funkcji w administracji Państwa
 • Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej...
  nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych czy publicznych, ani pracować w administracji Państwa.
 • @andrzejw 05:22:28
  Jestem za.
  Jednak wyjątkowo dokładnie musimy pilnować naszej mennicy. O tym jest ta notka.
  Pozdrawiam
 • @nikander 06:09:39
  Sposób teoretyczny, lub sposób prawdziwy pilnowania mennicy określi nowa Konstytucja.

  Jeśli, się zgodzimy na jakąś tam równowagę władzy z mniejszą, lub większą liczbą posłów to mamy państwo teoretyczne z teoretyczną mennicą.

  Państwo demokratyczne w konstytucji posiada zapis prawdziwej możliwości równowagi władzy, oraz posiada ordynację wyborczą z możliwością 100% frekwencji wyborczej.
 • @nikander 06:09:39 Proszę zauważyć, ze jedne bez drugich nie...
  ...ZAFUNKCJONUJĄ, tylko całościowe podejście sprawdzi się.

  Upraszam o przemyślenie w celu ,,zobaczenia" dopełniania się.
 • Autor
  Pomysły bardzo dobre.
  Mam jednak dwie uwagi: wyborcy nie mogą być uznani za suwerena (mam już na ten temat notkę na ukończeniu), a drugi to błędny choć powszechnie używany zwrot "prawo własności" (własność jest związana z naszą naturą. Jeśli jej używamy w moralny sposób i w celach moralnych, wszelkim prawodawcom nic do niej. Własność rodzi prawa w swoim zakresie, a więc jest ponad prawem. Prawo ma jedynie chronić własność obywateli. Nazwanie czyjejś własności posiadaniem prawa własności to już podwójny błąd logiczny, bo to własność rodzi posiadanie, a nie odwrotnie. To już oszustwo i czyjaś uzurpacja, czyjś zamiar przywłaszczenia sobie czyjejś własności. Szerzej o tym planuję pisać w notce jak już całkiem wyzdrowieję).
 • @andrzejw 05:19:22
  Najważniejszą sprawą - jest sprawny 100% system demokracji. Bez pełnej mocy demokracji wszystko podlega dyktaturze, obojętnie lewej czy prawej stronie.
  Podstawowa równowaga poruszania się demokracji na powierzchni Ziemi to liczba 4, dlatego sztuczna równowaga trzy władzy w starej konstytucji, to tylko atrapa demokracji z ograniczeniem.
  Brak jednego głosu ludu we władzy, tak samo zmniejsza skutecznie moc systemu demokracji jak brak działania jednego tłoka w czterocylindrowym silniku. Skutki, oczywiście z tego powodu są wszystkim dobrze znane.

  Brak ,,jednego głosu ludu" ale jako co ?
  Oczywiście głos ludu, to nie głos partii w sejmie z jej przywódcą na czele.

  Nowa ordynacja wyborcza musi zrezygnować z partyjnych kandydatów, na rzecz najlepszych z najlepszych przedstawicieli narodu.
  Polska Kraj Polaków po odsunięciu partii od kandydowania.
  Lud we wszystkich warstwach reprezentowany w sejmie spełnia warunek równowagi "jednego głosu ludu". Natomiast partie tylko dbają o swoje ideały np: Partia Piwa. Więc, jedna funkcja partyjna w administracji państwa to zbyt wiele.
  Na drodze do Wielkiej Polski jesteśmy na samym początku i niestety, wiele sił musimy włożyć, aby dojść do połowy. Nazwa rozwoju Kraju, z nr 3. na nr 4. może być narzędziem postępu do osiągnięcia celu, po drodze IV RP. Kierunek osiągnięcia wreszcie prawdziwej równowagi władzy i demokracji pozwala mówić "Czołem Wielkiej Polsce".
  Pozdrawiam goodness
 • merytorycznie
  Mam takie uwagi do treści artykułu:

  Odnośnie proponowanej zmiany w Art. 12. p.2

  2) Ustala procentowy rozkład kwoty emisji na cele inwestycyjne i konsumpcyjne.

  Tu trzeba też zapisać zakres proporcji w rozkładzie kwoty emisji, by nie był skrajnie asymetryczny. Chodzi o to, że emisję trzeba rozdawać, co ma być wyartykuowane, że ją się otrzymuje od banku, proporcjonalnie do zatrudnionych osób w firmach, a nie rozprowadza się ją np atrakcyjnymi pożyczkami z ujemnym oprocentowaniem, albo rozdawnictwem, w niektóre tylko branże gospodarki.

  sformułowanie "Cele inwestycyjne" warto określić dokładniej, że to część z emisji, która będzie dla firm, a konsumpcyjna będzie dla pracowników. W ten sposób określając w konstytucji tę proporcję, likwidujemy generator, pogłębiający stan niewolnictwa w Polsce.
  Wtedy co kwartał, każdy zatrudniony otrzymuje za darmo z banku jednakową ilość pieniędzy od wzrostu PKB, które dla niego stanowią np cel inwestycyjny lub konsumpcyjny. Wynikać to będzie ze standardu zarabiania pracownika. Chyba jest zrozumiałe jak niejednoznaczne są więc te sformułowania.
  Więc zapisać trzeba raczej, że rozkład kwoty ma być po połowie z odchyleniem np góra +/- 0,2, (0,4 do 0,7) pomiędzy firmy i zatrudnionych.
  Dla wyjaśnienia czytającym dopiszę, że wzrost PKB bierze się głównie z powiększania zasobów dóbr na rynku towarowym i od kreowanych składników cenowych w towarach rynkowych, którymi są składniki amortyzacji i składniki zysków firm. Te składniki trzeba emitować na bieżąco, gdy trwa wzrost PKB. Tu jest proponowane co kwartał co jest kreatywnym konspektem. Ja np w swoim projekcie POwSO korekty emisyjne mam wprowadzane co miesiąc.


  Nie pisze Pan nic o Art. 216. konstytucji, który mówi o pożyczaniu przez rząd i o długu 3/5 PKB , a jest to zły zapis.

  Koniecznie trzeba ukrócić niedomykanie budżetu państwa, aż w tak dużej dysproporcji jak 3/5 PKB.
  Ważne jest więc, by zapisać tu świętą zasadę suwerenności o równoważeniu eksportu z importem, bo to jest gwarantem niezadłużania się u obcych, co grozi tym, co się właśnie już stało, że kapitał rzeczowy w kraju nie jest własnością tych co zamieszkują kraj, ale tych, co są poza krajem. Ale proszę też mieć na uwadze to, że to co zaszło w kraju było głównie spowodowane oszustwem, bo zmuszano do kupowania emisji po nieuzasadnionych kosztach, choć był zapis konstytucyjny, że można ja rozdawać. Efektem zmuszania do zakupu emisji która była sprzedawanym produktem nietrwałym, bo znikającym przy spłatach kredytów, powodowała kanał wypływy dóbr i zakupu praw własności, za wypływające z rynku dobra.
  Więc naprawdę ten zapis art 227 pkt 1. w konstytucji, trzeba bronić jak jak źrenicy oka, by za inicjatywą A. Duda, nie usunięto tego zapisu podczas manipulowania w konstytucji.

  Więc w tym artykule 216 konstytucji, albo w artykule traktującym o obligacjach, napisać trzeba o emisji obligacji rządowych, tylko na wewnętrznym rynku. Taki rynek nie wygeneruje chętnych na zakup obligacji, jak nie wystarczy pieniędzy zaoszczędzonych na bazie towarów rynkowych i płynności w obiegu. Zaś sprzedaż obligacji rządowych dla obcych banków, tylko w dopuszczalnym określonym zakresie, w odniesieniu np do PKB.
 • O monopolu pieniądza
  Dodam jeszcze tyle, że w swoim dawnym wpisie:
  http://mufineksposypkom.neon24.pl/post/131338,reforma-finansowo-bankowa

  Pisałem o zmianach w konstytucji w zakresie finansów. Napisałem np o likwidacji tego tu świętego zapisu art 227, bo wprowadza on zarazem monopol na jeden pieniądz w państwie. Tam we wpisie lansowałem projekt, z możliwością konkurowania autonomicznych systemów w jednym państwie. Zaś ten opisywany tu projekt, jest spójnym projektem, mającym jedynie przywrócić porządek, polegający na zachowywaniu monopolu pieniądza w państwie, który już jest, ale wiąże go z parytetem gospodarczym, a zamiast kredytów, wprowadza pożyczanie lokat depozytowych złożonych w bankach.
  Ten projekt odbiera jedynie swawolę rozporządzania obecnie prywatnym pieniądzem zł polski, i nie odbiera własności banku NBP, który nadal jest spółką międzynarodową.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031