Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
717 postów 7645 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Polska Doktryna Gospodarcza - ukorzenianie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bo ktoś musi dać odpowiedź na pytanie: Polska, ale jaka?

 

Długo zapowiadany sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, na którym to chcemy ogłosić stanowisko uzgodnione w sprawie Polskiej Doktryny Gospodarczej ma już miejsce i czas.

 

Miejsce :

Hostel Molo i Restauracja Patio

Łódź, ul. Okopowa 70/106 ( wjazd od ulicy Marysińskiej)

Termin: 6-7 października 2018 r.

Wstęp jest wolny jednak wcześniej należy zarejestrować się na stronie: http://www.koreus.pl/component/icagenda/12-konferencja-na-temat-doktryny-gospodarczej-suwerennej-polski?Itemid=101 Koszty wyżywienia i zakwaterowania (najniższe jakie udało się nam wynegocjować) każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie.

W stosunku do pierwotnego zamiaru tematyka spotkania została uzupełniona o głosy wolne, których domagali się konfederaci. Przeznaczymy na to cały drugi dzień.

Pierwszy dzień będzie poświęcony "ukorzenianiu" poszczególnych technik organizatorskich Doktryny Gospodarczej Suwerennej Polski. To ukorzenianie ma polegać na tym, że szczegółówo omówimy wszystkie mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia proponowanych rozwiązań tak, aby dać przykład następnym, jak do polskich spraw powinno się podchodzić. Trochę argumentów analizy SWOT już zgromadziliśmy na naszej stronie: http://www.koreus.pl/blog/kategoria/101-polska-doktryna-gospodarcza-analiza-swot  Przekazuję je poniżej z zaproszeniem do uporządkowanej dyskusji Polaków. Argumenty sformułowane w duchu analizy SWOT umieścimy na naszej stronie. Aby nie było, że o Was i bez Was.

 

 

Sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych nt. „Polska doktryna gospodarcza – suwerenny pieniądz i metody jego obrony”

Łódź 6-7 października 2018r.

 

Arkusz analizy SWOT przedstawionych technik organizatorskich.

 

I. Architektura monetarna – wariant zrynkową regulacją kreacji pieniądza w oparciu o Nowoczesną Teorię Pieniądza (MMT)

 

 1. Strategia kotwiczenia waluty zostaje niezmieniona (cel inflacyjny).

 2. Instrumenty polityki pieniężnej zostają lekko zmodyfikowane. Rada Polityki Pieniężnej wy­znacza wielkość stóp procentowych dla pożyczek i wysokość prowizji dla banków komer­cyjnych.

 3. Zasady pierwotnej kreacji pieniądza zostają niezmienione, jednak dokonywać jej może jedy­nie NBP oferując bankom komercyjnym zerową lub ujemną stopę lombardową.

 4. Narodowy Bank Polski wykupuje obligacje skarbu państwa na rynku wtórnym.

 5. Wysokość prowizji banków komercyjnych jest stała i ustalona przez państwo a nadwyżka opro­centowania pożyczek ponad tę wielkość przekazywana jest na rachunek pozabudżeto­wych docho­dów skarbu państwa (anihilacja pieniądza bankowego).

 6. Kierunki rozproszenia pieniądza pochodzącego z anihilacji uzależnione są od parametrów mone­tarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produk­cyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

 

1. Rynkowy charakter kreacji pieniądza. Pie­niądz po­wstaje w momencie, gdy rodzi się na niego zapo­trzebowanie.

2. Odciążenie skarbu państwa od kosztów obsłu­gi długu publicznego.

3. Częściowe przywrócenie działania tradycyj­nych instrumentów polityki pieniężnej

 

 

Słabe strony

 

1. Rozproszenie pierwotnej kreacji pieniądza przez budżet co ogranicza tworzenie się ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego dla utrzymywania równowagi towarowo-pieniężnej.

2. Brak możliwości nacjonalizacji pieniędzy już wykreowanych na poczet długu.

 

 

 

Szanse

1. Ta architektura monetarna jest stosowana i można podać praktyczne przykłady jej działania.

 

 

Zagrożenia

1. Pokusa do naruszenia dyscypliny monetarnej zwłaszcza podczas kampanii wyborczych oraz dla zachowania władzy

 

 

II. Architektura monetarna – wariant zadministracyjną regulacją emisji pieniądza suwerennego.

 

 1. Państwo rekompensuje społeczeństwu spadek wartości nabywczej pieniędzy (agregatu mo­netarnego M3) powstałego na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

 2. Wprowadza się nową strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu infla­cyjnym.

 3. Instrumenty polityki pieniężnej oparte są na ilościowej teorii pieniądza i określone przy po­mocy matematycznych formuł emisyjnych.

 4. Przyjmuje się 4-miesięczny cykl dokonywania operacji dostrajających i aprecjacyjnych.

 5. Narodowy Bank Polski odzyskuje zagwarantowaną mu prerogatywę w art 227 p.1 Konstytu­cji i staje się wyłącznym emitentem pieniądza suwerennego.

 6. Kierunki rozproszenia pieniądza suwerennego uzależnione są od parametrów monetarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

 7. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych emitowane są w po­staci e-waluty (pieniądza komplementarnego na finansowanie inwestycji oraz zobowiązań fiskalnych) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w spółkach właścicielsko-pracowniczych.

 8. Pieniądze komplementarne w miarę ich wpływu do budżetu stają się pieniędzmi pełnowar­tościowymi.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

 

1. Przywrócenie NBP jego roli określonej w art.227 p.1 konstytucji jako suwerena w zakresie emisji pieniądza.

2. Wyeliminowanie prywatnego pieniądza ban­kowego na rzecz pieniądza uspołecznionego.

3. Przywrócenie społeczeństwu wszystkich ko­rzyści wynikających z senioratu.

4. Oparcie zasad emisji pieniądza na ilościowej jego teorii i wyeliminowania z instrumentów po­lityki pieniężnej człowieka jako najsłabszego jego ogniwa.

5. Wyeliminowanie banków komercyjnych jako czołowego gracza w polityce gospodarczej i sprowadzenie ich do roli portmonetki.

6. likwidacja luki popytowej (głodu monetarne­go) oraz nacjonalizacja pieniędzy wykreowa­nych na poczet długu.

Słabe strony

 

1. Administracyjny charakter kreacji pieniądza wymagający wprowadzenia cyklu operacji do­strajających i aprecjacyjnych.

2. Wymaga wprowadzenia całkowicie nowych instrumentów polityki pieniężnej.

 

Szanse

 

1. Międzynarodowy ruch „Positive money”.

 

 

Zagrożenia

 

1. Retorsja banków komercyjnych i międzynaro­dowej finansiery.

 

III. Związki gospodarcze o integracji produktowej i strukturze sieciowej na bazie wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych.

 

 1. Otwarcie drogi dla prowadzenia działań gospodarczych w oparciu o nieznaną u nas koncep­cję biznesowa. W polskiej praktyce gospodarczej przyjęły się formy integracji kapitałowej o strukturach hierarchicznych.

 2. Integracja produktowa (pionowa) – łączenie się wszystkich interesariuszy aktywnych od momentu koncepcji nowego produktu (stanowiącego oś integracji) aż po moment jego sprzedaży odbiorcy końcowemu.

 3. Struktura sieciowa – związek taki nie powołuje nowego bytu prawnego a dla swego działa­nia wykorzystuje zdolności prawne wspólników. Podstawą działania jest wewnętrzna, wie­lostronna umowa wspólnie kontrolowana.

 4. Umowa wielostronna – umowa mająca cechę „kontraktu z rynkiem” i nie jest redukowana do kilku umów dwustronnych jak to ma miejsce w przypadku umów konsorcjalnych.

 5. Wspólna kontrola – polega na udostępnieniu i uzasadnieniu danych technicznego kosztu wytworzenia u każdego ze wspólników.

 6. Umowy zawierane są na procentowe udziały poszczególnych wspólników w cenie sprzeda­ży. Cenę dla odbiorcy ustala rynek.

 7. Od strony rozrachunkowej umowę zabezpiecza Międzynarodowy Standard Sprawozdaw­czości Finansowej nr. 11 – wspólne ustalenia umowne.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

 

1. Radykalne obniżenie finansowego progu ini­cjatywy gospodarczej gdyż kolejne ogniwa „cyklu życia produktu” nie muszą wykupywać kosztów ogniw poprzednich.

2. Równomierne rozłożenie ryzyka biznesowego oraz korzystne kształtowanie emocji.

3. Radykalne obniżenie kosztów transakcyjnych a zwłaszcza kosztów wymuszenia kontraktu.

4. Wyłączenie mechanizmu „pompowania kosz­tów” na rzecz poszukiwania szansy rynkowej dla produktów w przeskalowaniu produkcji oraz postępie organizacyjnym i technicznych.

5 Kształtowanie się nowych społeczności gospo­darczych z silnym aspektem więzi nieformalnych wykraczających poza obszar produkcji.

6. Podstawa do kształtowania się wyższej formy gospodarki rynkowej jaką jest gospodarka samo-koordynująca się.

 

Słabe strony

 

1. Bariera mentalna i brak na naszym terenie ze­stawu dobrych praktyk. Dla wyjaśnienia: baza dobrych praktyk nie może powstać przy braku rozwiązać prawnych a zwłaszcza podatkowych.

 

 

Szanse

 

1. Przykład gospodarek krajów dalekowschod­nich, sukcesu klastrów oraz chociażby baskij­skiego Mondragonu.

 

Zagrożenia

1. Retorsja ze strony wyznawców okupacyjnej doktryny wolnego rynku. Ta koncepcja bizneso­wa obala podstawowy dogmat gospodarki brud­nojudejskiej jaką jest tajemnica handlowa.

 

 

IV. Partnerski model stosunków przemysłowych – spółki właścicielsko-pracownicze.

 

 1. Polska ze swoim prawem gospodarczym tkwi w epoce konfliktowego modelu sto­sunków przemysłowych a w dużej mierze w epoce gospodarki folwarcznej. Unie­możliwia to mobilizację kapitału strukturalnego tkwiącego w załogach.

 2. Pracownik o mentalności najmity jest największym wrogiem naszej gospodarki, na­szego patriotyzmu i naszej suwerenności. Proces powszechnej „deproletaryzacji” jest nakazem chwili.

 3. Postulujemy rozszerzenie kodeksu spółek handlowych o rozdział dedykowany part­nerskiemu modelowi stosunków przemysłowych. Wnioskujemy o:

  1. zmiany umożliwiające funkcjonowanie podwójnego planu własnościowego w przedsiębiorstwach: inaczej zdefiniowany kapitał służący celom wyższego zarzą­du dla wspólników założycieli oraz inaczej zdefiniowany kapitał służący celom motywacyjnym dla załogi. Należy przyjąć, że takie formy własności jak udział i akcja całkowicie nie nadają się do wprowadzania własności pracowniczej.

  2. kapitał pracowników powstawałby – tylko i wyłącznie – z kapitalizacji na imien­nych kontach pracowniczych przyrostu majątku przedsiębiorstwa oraz ich dobro­wolnych wpłat.

  3. Pracowniczy majątek produkcyjny powinien mieć wycenę księgową a zasady jego tworzenia, funkcjonowania i umorzenia powinny być ustalane w wewnętrz­nych regulaminach wynegocjowanych przez układające się strony.

  4. organ zarządzający powinien umożliwić zarządzanie tymi dwoma planami kapita­łowymi na zasadzie konsensusu pomiędzy interesami wspólników założycieli i załogami. Postuluje się wprowadzenie rozwiązania podobnego do niemieckiego modelu MONTAN.

 4. Przechodzenie od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemysło­wych powinno uzyskać wsparcie rządowe w postaci nowych uregulowań podatko­wych i mieć zakotwiczenie w architekturze monetarnej.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

 

 

 

Słabe strony

 

Szanse

 

 

Zagrożenia

 

 

 

V. Wsparcie państwa procesu przechodzenia od konfliktowego do partnerskiego modelu sto­sunków przemysłowych.

 

 1. Mobilizacja kapitału strukturalnego rozumianego jako skłonność do głębszej współpracy przedsiębiorców między sobą jak i współpracy przedsiębiorców ze swoimi załogami powin­na być podstawową dominantą polityki gospodarczej państwa suwerennego.

 2. Postuluje się następujące działania:

  1. skierowanie części emisji pieniądza suwerennego na dokapitalizowanie pracownicze­go majątku produkcyjnego

  2. Wykorzystanie regulacyjnej funkcji podatku dochodowego.

 3. Postulowane zmiany w podatku dochodowym to:

  1. generalnie - osłabienie funkcji fiskalnej na rzecz wzmocnienia funkcji skłaniających do zachowań prospołecznych.

  2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 12 * 2,5 * płaca minimalna w go­spodarcze. W ten sposób 80% społeczeństwa w ogóle nie płaciłoby podatku dochodowe­go. Jego ubytek z nawiązką zrekompensowałoby ożywienie gospodarcze.

  3. wprowadzenie czwartego stopnia skali podatkowej na poziomie 10-krotnej płacy mi­nimalnej (być może zróżnicowaną ze względu na ilość osób dla których przedsiębiorca organizuje pracę) ze stawką opodatkowania 90%.

  4. włączenie do podstawy opodatkowania „dochodów kapitałowych” pracowników otrzymywanych jako udział we wzroście kapitału firmy.

 

Co to by dało?

Otóż przedsiębiorcy, którzy nie chcieliby pozbawić swych firm możliwości inwestycyjnych chętniej dzieliliby się ze swoimi pracownikami zyskiem, który u nich byłby albo w ogóle nie opo­datkowany, albo opodatkowany w niskich stawka tabeli podatkowej. To rozwiązanie miałoby cha­rakter rynkowy (bez ograniczenia prawa wyboru) a nie administracyjny.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

Słabe strony

 

 

 

Szanse

 

 

Zagrożenia

 

 

 

 

Adres wysyłki: biuro@koreus.pl, jozef.kamycki@op.pl


Przypominam. omówienie agendy jest tutaj: https://youtu.be/6E6ZCEA8gLI

 

KOMENTARZE

 • Czy NBP jest pod pełną kontrolą państwa polskiego?
  Pytam o ryzyka z p. II i listę podmiotów faktycznie decyzyjnych wynikających z powiązań traktatowych i umów oraz nieformalnych ( teorii spiskowych ).
 • @humainv2 11:24:19
  "Czy NBP jest pod pełną kontrolą państwa polskiego?"

  Ma być ;-)

  Pozdro!
 • @ Autor
  To co Pan pisze o podatkach zupełnie mnie nie przekonuje.
  Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest jeden podatek: równy, pośredni, powszechny, od konsumpcji. Np VAT.
  Ustawa ma wtedy kilka (dwa?) zdania. I nie ma jak kombinować.
  To właśnie od jednego z Konfederatów (ale nie pamiętam którego - przepraszam) dowiedziałem się, że jeden podatek wystarczy. Czyżby jego głos przepadł?

  I koniecznie musi być na nowo "Ustawa Wilczka".

  Oczywiście 5*

  Ukłony
 • @Jasiek 12:10:06
  Jakoś trzeba jednak zachęcić przedsiębiorców aby odchodzili od folwarcznych obyczajów w swoich przedsiębiorstwach. Podatek dochodowy tylko temu ma służyć. Jego funkcje fiskalne będą mocno, ależ to mocno zredukowane. W tym kierunku idzie świat.
 • @humainv2 11:24:19
  NBP nie jest instytucją (instytucją pożytku społecznego a nie bankiem) suwerenną. W każdym razie nic nie ma do gadania w kwestii emisji i kreacji pieniądza.
 • WPS
  Drogi Józku,

  skoro jednak ustaliliśmy, że będziemy obradować dwa dni, to nie rozumiem czemu nie przekazujesz " w świat" problematyki proponowanej na dzień drugi?!
  Nie jest to w porządku wobec " wzajemnie kontrolowanych ustaleń dwustronnych" i zakrawa na separatum wobec proponowanej problematyki konferencji poświęconej- przypominam- Doktrynie Gospodarczej Suwerennej Polski, a nie jak rozumiem jedynie twojej autorskiej wizji?! Wyręczając cię uzupełniam zatem twoją informację i przesyłam dla wszystkich potencjalnych uczestników proponowaną problematykę drugiego dnia sejmiku/konferencji.

  Dzień drugi:

  1. Geopolityczny model gospodarki polskiej /obecny a pożądany status NBP; suwerenna złotówka a waluty światowe; bariery innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki; Polska na skrzyżowaniu wielkich szlaków komunikacyjno-handlowych; Polska odpowiedź na gospodarkę 4.0. ( Cały ten blok tematyczny można też umieścić w części wieczornej pierwszego dnia konferencji)

  2. Suwerenność żywnościowa/ struktura własnościowa gruntów rolnych-konsekwencje produkcyjne i efektywnościowe; model własnościowy w rolnictwie a szanse umów wzajemnie kontrolowanych; zakres nieodzownego protekcjonizmu na rynku rolnym; rola i pożądany model spółdzielczej bankowości rolnej/

  3.Zatrudnienie, rynek pracy - demografia a polityka zatrudnienia; "eksport" i "import" siły roboczej; kosztowy i popytowy efekt płac ; ; problem strukturalnego i technologicznego bezrobocia

  4. Podatki/ model i skala PIT; celowość i wysokość podatku VAT/ oraz opłaty lokalne i celowe opłaty strukturalne / opłaty lokalne od handlowych sieci wielkopowierzchniowych, opłaty od inwestorów zagranicznych na celowy fundusz edukacji i szkolenia zawodowego.

  5. Model bankowości komunalnej oraz zagadnienie walut lokalnych

  6. Gospodarowanie zasobami naturalnymi i polityka koncesji
  PYTANIA/ PROBLEMY ( do dnia pierwszego):

  1. Czy jest możliwe sformułowanie doktryny gospodarczej bez przyjęcia określonej doktryny politycznej ( polityczno-ustrojowej)?

  Jak się ustrzec naiwności( romantyzmu) w formułowaniu doktryny gospodarczej w opozycji do modelu i praktyki stosunków politycznych ( zagadnienie realizmu i efektywności)?  PYTANIA/ PROBLEMY ( do dnia pierwszego):

  1. Czy jest możliwe sformułowanie doktryny gospodarczej bez przyjęcia określonej doktryny politycznej ( polityczno-ustrojowej)?

  Jak się ustrzec naiwności( romantyzmu) w formułowaniu doktryny gospodarczej w opozycji do modelu i praktyki stosunków politycznych ( zagadnienie realizmu i efektywności)?  Jeśli wojna jest przedłużeniem polityki prowadzonej innymi ( militarnymi środkami- Clausewitz), a trawestując Rothschilda

  „Dajcie mi prawo emisji pieniądza a nie troszczę się, kto stanowi jakie prawa”– baron Rothschild.,

  to gospodarka , a raczej prawo kreacji pieniądza rządzi pozostałymi sferami życia publiczno-państwowego a także prywatnego.

  "W czym tkwi istota światowej polityki? W kontroli nad zasobami. Wziąć pod kontrolę samemu, nie dać tego zrobić przeciwnikowi. We wszystkich czasach, przy dowowolnym ustroju społecznym, na wszystkich kontynentach w dowolnych granicach geograficznych- rzecz idzie o jedno i to samo "./ N.Starikow, Wojna cudzymi rękoma, Moskwa 2017, s.5/

  Gospodarka, to... /oikonomikos/, czyli sztuka zarządzania zasobami / zarządzania gospodarstwem domowym...państwem/Ksenofont ok.400 p.n.e., Ekonomika, Arystoteles. 310 p.n.e. Polityka/, lub... Chrematystyka - sztuka zdobywania bogactwa /Arystoteles/.

  Współzawodnictwo i ekaspansja są naturalnymi zjawiskami koeegzystencji państw i narodów ( dla zaciemnienia istoty zjawiska globalne korporacje są orędownikami świata bez granic, aby państwa i narody nie stały na przeszkodzie ich ekspansji). Dlatego dążenie do zapanowania nad zasobami i rynkami ( które są niczym innym jak zasobami inwestycji i konsumpcji) przybiera reguły wojen gospodarczych. Bronią jest suwerenność gospodarcza, a podstawowym narzędziem suwerenny pieniądz!  2. Nie da się obronić teza, że spółki pracowniczo-właścicielskie mogą być jedyna formą organizacyjną i kapitałowo-finansową polskiego przemysłu.

  Niekwestionowany chyba jest pogląd, że zgodnie z logiką życia i zasadami naprawdę wolnej i efektywnej przedsiębiorczości ( ale nie urojeniowo "wolno rynkowej", czyli księżycowej) należy przyjąć mieszany wariant własnościowo - kapitałowy polskiego przemysłu, ale z dobrze pomyślanym Głównym Urzędem Planowania i Strategii Gospodarczej. Jego umiejscowienie i sposób obsady kadrowej pozostawiamy do dyskusji.

  Należy budować Doktrynę Gospodarczą Suwerennej Polski przy założeniu nie korzystania z tzw. "funduszy europejskich", a jedynie w oparciu własny, kapitał strukturalny oraz rygorystyczne normy dopuszczalnego udziału kapitału zagranicznego tak w sferze czysto finansowej ( pieniężnej, kredytowej, ubezpieczeniowej, reasekuracyjnej) jaki inwestycyjnej i funduszy celowych - w tych ostatnich zawsze gwarantując 80 % udział kapitału krajowego, w tym 51% udział kapitału państwowego lub spółek z większościowym udziałem kapitału państwowego, państwowo-komunalnego lub spółek pracowniczo-właścicielskich.  3. Związki gospodarcze o integracji produktowej i strukturze sieciowej na bazie wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych rzeczywiście rozwiązaniem niezwykle pożądanym w polskiej gospodarce o dużym potencjale ekonomicznym i społecznym.

  Należy jednak poddać pod dyskusję, czy jest wskazane i możliwe sformatowanie całej bogatej złożoności polskiej gospodarki, jej wielu branż i odcieni według jednego schematu ? Zapewne nie, ale jednocześnie należy otworzyć realna możliwość funkcjonowania temu rozwiązaniu!

  Pytania/Problemy ( do dnia drugiego)

  Czekamy na propozycję konkretnych tematów i deklarację udziału w roli referentów.

  Jeśli już na etapie proponowanych wyżej wątków tematycznych są istotne zapytania, to spróbujmy to wyjaśnić korespondencyjnie, aby zaoszczędzić czasu na konferencji.  Wydawnictwo książkowe w postaci płyty CD lub utrwalone na innym nośniku.

  Po odbytym 14 lat temu I Kongresie Polski Suwerennej, której byłem pomysłodawcą i współorganizatorem została wydana nakładem wydawnictwa Wektory z Wrocławia i hojności jego właściciela Proponuję, aby zaoszczędzając na kosztach wynajmu sali ( ten koszt ponosi współorganizator Polska Patriotyczna) uczestnicy sejmiku/konferencji utworzyli fundusz wydawniczy, który pozwoliłby dorobek obrad wydać w postaci wydawnictwa książkowego. W książce znalazłby się wszystkie wystaąpienia w pełnej wersji oraz głosy w dyskusji. Do książki dołączylibyśmy nagranie video z przebiegu obrad p. Józefa . Obecna książka mogłaby stanowić II t Kongresu Polski Suwerennej, zwłaszcza, że wiele spraw gospodarczych została w tomie I, 14 lat temu naszkicowana ). Byłoby to chwalebne rozwiniecie i ciągłość polskiego myślenia o Suwerennej Polsce.  Jak rozumiem z naszym dorobkiem chcemy trafić nie tylko do grupy "wtajemniczonych" i tworzyć swego rodzaju krąg wzajemnej adoracji, ale chcemy trafić do jak najszerszego kręgu organizacji oraz z troską i po gospodarsku myślących Polaków?! Dokonajmy więc dodatkowego wysiłku i zwróćmy się z prośbą o merytoryczne i na temat wystąpienia autorów, którzy zgłoszą do organizatorów szkic swego wystąpienia nie później niż 01.10.2018 r., a także rozpowszechnijmy wiadomość o sejmiku/konferencji wśród możliwie szerokiego kręgu adresatów !!!


  Pozdrawiam i proszę o pilne wyjaśnienie

  Paweł Ziemiński
 • @stanislav 13:54:48
  OK. Dzięki, że uzupełniłeś tematykę drugiego dnia. Ja skupiam się na analizie SWOT, bo ona ma stanowić podstawę do wystąpień w pierwszym dniu. W każdym razie na te dane czekają referenci.
  Pozdrawiam
 • WPS
  Aby uniknąć nieporozumień, bałaganu i niepotrzebnej nerwowości w dniu obrad przypominam, że cały przebieg obrad będzie rejestrowany przez studio WPS PRODUCTION. Media i dziennikarze zainteresowani udziałem w celu uzyskania akredytacji proszeni są o kontakt pod adresem:

  biuro@polskapatriotyczna.org.pl

  lub

  zieminskipawel@gmail.com

  t. 509 554 436
  t. 510 070 755


  dr Paweł Ziemiński

  współorganizator sejmiku/konferencji
  "Doktryna Gospodarcza Polski Suwerennej"
 • @stanislav 14:15:04
  czytacie ten portal który polecacie na Waszej stronie w zakładce Partnerzy? Pytam bo mi wydaje się bardzo podejrzany.
 • @humainv2 21:36:43
  Co jest podejrzane i gdzie, bo nie zrozumiałem?
 • @stanislav 01:27:53
  na portalu polskapatriotyczna.org.pl polecacie w zakładce Partnerzy jakiś proputinowski portal. Dlaczego? Piszę bez podawania linku bo nie chcę go linkować.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031